homepage pchomepage mb
 

LƯỢNG CO2 GIẢM PHÁT THẢI NHỜ VINFAST KLARA

0kg

Tương đương lượng CO2 mà 0 cây xanh hấp thụ trong vòng 1 năm.

Chú thích: - Ước tính dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu bình quân 2L/100km
- 1 cây xanh trưởng thành hấp thụ trung bình 21.7 kg CO2 mỗi năm (NC State University)